Modalitatea de acordare a despăgubirilor pentru pagubele şi/sau daunele produse de speciile de faună de interes cinegetic cuprinse în anexele nr. 1 şi 2 la Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006

Conform HG nr.3/2023 privind modalitatea de acordare a despăgubirilor pentru pagubele şi/sau daunele produse de speciile de faună de interes cinegetic cuprinse în anexele nr. 1 şi 2 la Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006 şi unele măsuri de punere în aplicare a acesteia 

,,ANEXA Nr. 4. Obligaţiile ce le revin proprietarilor de animale domestice pentru prevenirea pagubelor ce pot fi cauzate de exemplare din specii de faună de interes cinegetic cuprinse în anexele nr. 1 şi 2 la Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006, cu modificările şi completările ulterioare

Art. 1. - Pentru prevenirea pagubelor ce pot fi cauzate de exemplarele din speciile de faună de interes cinegetic, proprietarii animalelor domestice au următoarele obligaţii:

a) să asigure paza animalelor domestice aflate la păşunat sau la diferite munci;
b) să folosească pentru păşunatul animalelor domestice numai acele suprafeţe admise, potrivit legii, la păşunat;
c) să adăpostească, pe timp de noapte, animalele domestice numai în locuri împrejmuite şi păzite;
d) să deplaseze animalele domestice prin pădure spre locurile de păşunat şi adăpat numai pe traseele stabilite în acest scop, de comun acord, cu persoana juridică ce gestionează fauna de interes cinegetic din perimetrul respectiv şi cu administratorul suprafeţei respective de fond forestier;
e) să folosească vetre de stupină, numai pe acele suprafeţe admise, potrivit legii, în acest scop.
Art. 2. - (1) Pentru a primi despăgubiri în cazul pagubelor produse animalelor domestice de către exemplare din speciile prevăzute în anexele nr. 1 şi 2 la Legea nr. 407/2006, cu modificările şi completările ulterioare, proprietarii animalelor domestice trebuie să îndeplinească toate obligaţiile şi condiţiile specifice prevăzute la art. 1.


(2) Proprietarii de animale domestice fac dovada îndeplinirii obligaţiilor prevăzute la art. 1 prin următoarele:

a) deţinerea numărului de câini pentru pază, admis în condiţiile Legii nr. 407/2006, cu modificările şi completările ulterioare, pentru îndeplinirea obligaţiei prevăzute la art. 1 lit. a) şi c);
b) contractul de păşunat încheiat cu proprietarul terenului respectiv, în care se prevăd suprafeţele admise la păşunat, pentru îndeplinirea obligaţiei prevăzute la art. 1 lit. b); prin excepţie, raportat la prevederile art. 23 alin. (1) lit. b) - c) şi alin. (2) şi (3) din Legea nr. 407/2006, cu modificările şi completările ulterioare, proprietarii de animale domestice vor prezenta, după caz, acordul scris al deţinătorului de teren agricol pe care se păşunează şi care este înregistrat la unitatea administrativ - teritorială, dovada proprietăţii sau deţinerii cu orice titlu a terenului agricol pe care se păşunează, acordul scris al proprietarului pădurii şi al gestionarului fondului cinegetic, pentru fondul forestier privat pe care se păşunează;
c) constatarea, la faţa locului, de către comisia de constatare şi evaluare a pagubei a asigurării condiţiilor de adăpostire pe timp de noapte a animalelor domestice, pentru îndeplinirea obligaţiei prevăzute la art. 1 lit. c);
d) aprobarea prevăzută de lege pentru trecerea/păşunatul animalelor domestice prin fondul forestier, pentru situaţia prevăzută la art. 1 lit. d);
e) existenţa a cel puţin unei persoane răspunzătoare cu asigurarea pazei şi a condiţiilor de adăpostire pe timpul nopţii, în cazul turmelor şi cirezilor aflate la păşunat, pentru îndeplinirea obligaţiei prevăzute la art. 1 lit. a) şi c);
f) documente specifice, potrivit Legii apiculturii nr. 383/2013, cu modificările şi completările ulterioare, pentru îndeplinirea obligaţiei prevăzute la art. 1 lit. e).
Art. 3. - Modul de îndeplinire a obligaţiilor prevăzute la art. 1 se consemnează în procesul - verbal de constatare a pagubelor de către comisia constituită în acest scop.

Art. 4. - Sunt exceptaţi de la obligaţiile prevăzute la art. 1 şi 2 proprietarii ale căror animale domestice se află în propria gospodărie. Aceşti proprietari trebuie să dovedească prin documente că animalele sunt înregistrate la primărie şi la medicul veterinar.,,

 

GESTIONARII FONDURILOR CINEGETICE DE PE RAZA UAT SÂNIOB

 

1. Fondul de vânătoare nr.8 - Sântimreu

Gestionar A.V.P. VALEA BARCĂULUI, reprezentat de președinte, dl. Kendi Desideriu

Adresă: Bihor, Sălard nr. 809, Sălard 417450 

Telefon: 0742 776 948

 

2. Fondul de vânătoare nr.9 - Cubulcut

Gestionar DIRECȚIA SILVICĂ BIHOR - OCOLUL SILVIC SĂCUIENI, reprezentat de director economic Szijjarto Iosif Zoltan

Adresa: Str. Irinyi János nr. 14, 417435 Săcueni

Telefon: 0259/352391, 0372/702239

 

3. Fondul de vânătoare nr.17 - Burzuc

Gestionar ASOCIAȚIA DE VÂNĂTOARE SELINA, reprezentat de director executiv Karacsony Janos-Attila

Adresa: str.Borsului nr.14/A, Oradea,  Cod Postal: 410605

Telefon:0725706154