Anunț privind modalitatea de acordare a despăgubirilor pentru pagubele și/sau daunele produse de speciile de faună de interes cinegetic cuprinse în anexele nr. 1 și 2 la Legea vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr. 407/2006 și unele măsuri de pu

Anunț privind modalitatea de acordare a despăgubirilor pentru pagubele și/sau daunele produse de speciile de faună de interes cinegetic cuprinse în anexele nr. 1 și 2 la Legea vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr. 407/2006 și unele măsuri de punere în aplicare a acesteia, conform HOTĂRÂRE nr. 3 din 4 ianuarie 2023
Sinteza succintă

a HOTĂRÂRII DE GUVERN nr. 3 din 4 ianuarie 2023, privind modalitatea de
acordare a despăgubirilor pentru pagubele și/sau daunele produse de speciile de faună de
interes cinegetic cuprinse în anexele nr. 1 si 2 la Legea vânătorii și a protecției fondului
cinegetic nr. 407/2006 și unele măsuri de punere in aplicare a acesteia

Articolul 1

Prezenta hotarare reglementeaza modalitatea de acordare a despagubirilor pentru pagubele produse culturilor agricole, silvice și animalelor domestice, pentru pagubele produse autovehiculelor rezultate in urma accidentelor de circulatie și pentru daunele produse persoanelor fizice de catre exemplare din speciile de fauna de interes cinegetic.

Articolul 2

In intelesul prezentei hotarari, termenii și expresiile de mai jos au urmatoarea semnificatie:

a)     animale domestice - exemplarele din speciile de animale vertebrate și nevertebrate, inclusiv albinele, in orice stadiu de dezvoltare, care traiesc si se reproduc in conditii create de om și care sunt dependente de acesta, cu exceptia celor care traiesc in ape naturale și in orice forma de amenajare de apa in scop piscicol, fauna de interes cinegetic tinuta in captivitate pentru colonizari și repopulari, precum si exemplarele din speciile de interes cinegetic din crescatorii si complexuri de vanatoare autorizate;

b)     autovehicul - asa cum este definit la art. 6 pct. 6 din Ordonanta de urgenta a Guvemului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

c)     culturi agricole - culturile de plante de camp, de plante furajere si de plante tehnice, culturile de plante medicinale, aromatice si omamentale, culturile de plante legumicole, culturile de arbugti fructiferi si decorativi, culturile din pepinierele pomicole si viticole, plantatiile de pomi fructiferi, plantatiile viticole, culturile de ciuperci, vegetatia ierboasa de pe pasuni, izlazuri si fanete, in orice stadiu de dezvoltare;

d)     culturi silvice - arbori aflati in diverse stadii de dezvoltare, culturile de rachita, culturile de puieti din solare si pepiniere, puietii, lastarii si pomii de Craciun;

e)     paguba cauzata fiintei umane, denumita in continuare paguba - modificarea integritatii fizice/psihice sau decesul persoanei vatamate, produsa de atacul unuia sau mai multor exemplare din speciile de fauna de interes cinegetic,

f)     paguba produsa autovehiculelor, denumita in continuare paguba - modificarea integritatii fizice a acestora, produsa in urma accidentelor de circulatie, de unul sau mai multe exemplare din speciile de fauna de interes cinegetic;

g)     paguba produsa culturilor agricole, silvice si animalelor domestice, denumita in continuare paguba - modificarea integritatii fizice si/sau a functiilor fiziologice a acestora, afectarea regenerarii si/sau diminuarea productiei culturilor agricole si silvice, ranirea si/sau moartea animalelor domestice, dupa caz, de unul sau mai multe exemplare din speciile de fauna de interes cinegetic.

Articolul 3

(1)     Constatarea si evaluarea pagubelor produse culturilor agricole, silvice, animalelor domestice si autovehiculelor, stabilirea raspunderii civile si a despagubirilor se realizeaza de catre comisia de constatare, constituita in acest scop, denumita in continuare comisie, din care fac parte cate un reprezentant al:

a)     unitatii administrativ-teritoriale pe suprafata careia s-a produs paguba;

b)     directiei pentru agricultura judetene, pentru pagube produse culturilor agricole, silvice si animalelor domestice, sau al administratorului drumului, pentru pagubele produse autovehiculelor, dupa caz;

c)      structurii teritoriale a autoritatii publice centrale care raspunde de vanatoare, daca paguba a fost produsa in fondurile cinegetice si in intravilanul/intravilanele cuprinse in schita/schitele acestora de catre exemplare din speciile prevazute in anexa nr. 1 la Legea nr. 407/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, sau al structurii teritoriale a autoritatii publice centrale pentru protectia mediului, daca paguba s-a produs in ariile naturale protejate neincluse in fondurile cinegetice sau in cele in care vanatoarea nu este admisa sau paguba a fost produsa de catre exemplare din speciile prevazute in anexa nr. 2 la Legea nr. 407/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, indiferent de locul producerii pagubei, dupa caz.

(2)     La constatarea pagubei au obligajia de a fi prezend proprietarul pagubit sau reprezentantul legal ori conventional al acestuia si, dupa caz, gestionarul faunei cinegetice din fondul cinegetic in care s-a produs paguba sau administratorul ariei naturale protejate, daca paguba s-a produs intr-o arie naturala protejata neinclusa intr-un fond cinegetic sau in care vanatoarea nu este admisa.

(3)     Conducatorii entitatilor prevazute la alin. (1) au obligatia de a desemna reprezentantul in comisie.
Articolul 4

(1)     Constatarea si evaluarea pagubei se fac numai la cererea scrisa a proprietarului pagubit sau a reprezentantului legal ori conventional al acestuia, depusa si inregistrata la unitatea administrativ- teritoriala pe teritoriul careia s-a produs aceasta. Formularul cererii, in format tipizat, realizat conform anexei nr. 1, se pune la dispozitia solicitantului de catre unitatea administrativ-teritoriala pe teritoriul careia s-a produs paguba.

(2)     Cererea prevazuta la alin. (1) se completeaza si se depune la sediul unitatii administrativ- teritoriale in termen de maximum 48 de ore de la data constatarii producerii pagubei.

(3)     Convocarea comisiei prevazute la art. 3 alin. (1), precum §i a persoanelor mentionate la art. 3 alin. (2) se face de catre primar, in scris, prin orice mijloace de comunicare, cu confirmare de primire, in maximum 24 de ore de la data inregistrarii cererii prevazute la alin. (1). Convocarea se face numai dupa ce acesta verified si constata ca solicitantul este proprietarul sau reprezentantul legal ori conventional al proprietarului culturii agricole, silvice si animalului domestic la care se refera cererea.

(4)     Proprietarul culturii agricole are obligatia de a recolta cultura agricola pana la data de 15 decembrie a anului calendaristic in curs, cu exceptia pachetelor de agromediu, astfel incat cererile prevazute la alin. (1) care semnaleaza pagube produse ulterior acestui termen nu fac obiectul reglementarilor prezentului act normativ.

(9) Pentru pagubele produse autovehiculelor in conditiile art. 13 alin. (7) din Legea nr. 407/2006

(12)     Persoana pagubita sau reprezentantul legal ori conventional al acesteia are obligatia de a depune/transmite, cu confirmare de primire, la unitatea administrativ-teritoriala pe teritoriul careia s-a produs paguba, in termen de 5 zile de la producerea pagubei, dar nu mai tarziu de data intrunirii comisiei, devizul estimativ de reparatie auto, intocmit si asumat de catre o unitate service autorizata.

(13)    Persoana pagubita sau reprezentantul legal ori conventional al acesteia are obligatia de a depune/transmite, cu confirmare de primire, la unitatea administrativ-teritoriala pe teritoriul careia s-a produs paguba, in termen de 5 zile de la producerea pagubei, dar nu mai tarziu de data intrunirii comisiei, documentul/documentele doveditor/doveditoare al/ale proprietatii autovehiculului avariat.

Articolul 10

(1) Cuantumul despagubirilor in cazul atacurilor animalelor salbatice asupra persoanelor fizice, soldate cu ranirea sau decesul acestora, se stabileste conform prevederilor art. 13 A1 din Legea nr. 407/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, de o comisie constituita in acest sens.


acordul scris al proprietarului padurii §i al gestionarului fondului cinegetic, pentru fondul forestier privat pe care se pa§uneaza;

c)      constatarea, la fata locului, de catre comisia de constatare si evaluare a pagubei a asigurarii conditiilor de adapostire pe timp de noapte a animalelor domestice, pentru indeplinirea obligatiei prevazute la art. 1 lit. c);

d)      aprobarea prevazuta de lege pentru trecerea/pa§unatul animalelor domestice prin fondul forestier, pentru situatia prevazuta la art. 1 lit. d);
e)       existenta a cel putin unei persoane raspunzatoare cu asigurarea pazei si a conditiilor de adapostire pe timpul noptii, in cazul turmelor si cirezilor aflate la pa§unat, pentru indeplinirea obligatiei prevazute la art. 1 lit. a) si c);

f)       documente specifice, potrivit Legii apiculturii nr. 383/2013, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru indeplinirea obligatiei prevazute la art. 1 lit. e).

Articolul 4

Sunt exceptati de la obligatiile prevazute la art. 1 §i 2 proprietarii ale caror animale domestice se afla in propria gospodarie. Acesti proprietari trebuie sa dovedeasca prin documente ca animalele sunt inregistrate la primarie si la medicul veterinar.

Toată documentația necesară poate fi consultată în fișierele atașate mai jos:

Date de contact ale ASOCIAȚIEI DE VÂNĂTOARE SELINA

https://www.facebook.com/p/Asociatia-de-vanatoare-Selina-100063574846951/