Acte necesare pentru declararea/ actualizarea datelor la REGISTRUL AGRICOL

ANUNȚ

În conformitate cu prevederile Ordonanței nr 28/2008, privind Registrul Agricol și al Ordinului nr 25/1382/37/1642/14.297/746/20/2020, pentru aprobarea Normelor tehnice privind modul de completare al registrului agricol pentru perioada 2020-2024, prin prezenta vă aducem la cunostiita termenele la care persoanele fizice si juridice au obligatia sa declare datele pentru inscrierea in registrul agricol si care sunt urmatoarele:

-Între 5 ianuarie – 28 februarie datele anuale privind membrii gospodăriei, terenul aflat în proprietate/folosința, clădirile și mijloacele de transport cu tracțiune animală și mecanică, mașinile, utilajele și instalațiile pentru agricultură și silvicultură, efectivele de animale existente în gospodarie/unitatea cu personalitate juridică la inceputul fiecarui an, precum și modificarile intervenite în cursul anului precedent în efectivele de animale pe care le dețin, ca urmare a vânzării-cumpărării, a produșilor obținuți, a mortii sau sacrificării animalelor ori a altor intrări și ieșiri.

-Intre 1 - 30 mai, pentru datele privind categoria de folosinţă a terenului, suprafeţele cultivate, numărul pomilor în anul agricol respectiv;

-Persoanele fizice şi juridice au obligaţia să declare date, pentru a fi înscrise în registrul agricol, şi în afara termenelor prevăzute la lit. a) şi b), în termen de 30 de zile de la apariţia oricărei modificări.

 -În cazul în care persoanele fizice sau cele juridice nu fac declaraţiile la termenele prevăzute la alin. (1),OG 28/2008, se consideră că nu au intervenit niciun fel de modificări, fapt pentru care în registrul agricol se reportează din oficiu datele din anul precedent, cu menţiunea «report din oficiu» la rubrica «semnătura declarantului».

Acte necesare pentru declararea/ actualizarea datelor la registru agricol:

- Declarația pe proprie răspundere,

-Actul de identitate al tuturor membrilor familiei, certificate de naștere pentru copii minori care nu au împlinit varsta de 14 ani

-Extras carte funciară aupra imobilului( casa de locuit și teren aferent)

-Titluri de proprietate asupra terenurilor agricole pe care le detineti în proprietate, contacte de vanzare-cumparare, succesiuni, mosteniri, contracte de intretinere sau orice acte care să ateste proprietatea.

-Date cu privire la numarul de animale detinute, ( adeverinta de la medical veterinar cu nr de animale detinute pe specii)

-Alte documente care  pot sta la baza declarării si completarii registrului agricol.